Dávid védőruházat

0
Keresztnév mező kitöltése kötelező!
Vezeték név mező kitöltése kötelező!
Nem szabványos e-mail cím!
Email cím mező kitöltése kötelező!
Az e-mail cím már foglalt!
Jelszó mező kitöltése kötelező!
Érvényes jelszót kell megadni!
6 vagy több karakter kell a jelszónak!
16 vagy kevesebb karaktert kell megadni!
A két jelszó mező tartalma nem egyezik!
A vásárlási feltételek még nincsenek elfogadva!
Kérem az adatkezelési szabályainkat ismerje meg és fogadja el!
Ismeretlen hiba!
Sajnos valamelyik azonosító nem stimmel!
Nincs megerősítve a regisztrációja.
Az adminnak is meg kell erősítenie a regisztrációt!
Az adminisztrátor átmenetileg letiltotta a bejelentkezési lehetőségét!

Adatvédelmi tájékoztató

Általános rendelkezések
A SIRIUS PRODUKT KFT (székhelye: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/B. 2/13., telephelye: 3792 Sajóbábony, 024/224 hrsz. Ipartelep, cégjegyzék száma: 01-09-960048, adószáma: 13243120-2-41, uniós adószáma: HU 13243120), mint Adatkezelő a cégben történő adatkezelések és az általa üzemeltetett

www.siriusprodukt.hu és a www.davidvedoruha.hu,

weboldalak, valamint a www.davidvedoruha.hu weboldalon belül elérhető www.davidvedoruha.hu/w webshop oldal által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (AVAKASZT) alapján jár el. Az Érintett a munkaviszonnyal, és a továbbiakban részletezett tevékenységekkel összefüggő személyes adatok kezelésével, a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával, magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen AV AKASZT rendelkezéseit.

A szabályzat célja
Az AV AKASZT célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon - centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint - tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

Név: Sirius Produkt Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/B. 2/13.
Cégjegyzék szám: 01-09-960048 Adószám: 13243120-2-41 UNIÓS - adószám: HU 13243120
Email: siriusprodukt@gmail.com; info@siriusprodukt.com
Telefon: +36 70 333 3979
Név: Vaskó Valéria
Lakcím: 3530 Miskolc, Fábián utca 1.
E-mail: vvali.sirius@gmail.com Telefon: +36 20 435 5009
Név: SYSTEM-AUDIT Kft.
Cím: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan út 1. 2/3.
E-mail: systemauditkft@gmail.com
Telefon: +36 46 507 578
Adattovábbítás célja: könyvviteli szolgáltatás
Átadott adatok köre: név, születési hely és idő, anyja neve, cím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, lakcím igazolvány szám, bankszámlaszám (utalás esetén), bizonyítványok számai, jogosítvány száma, előző munkáltató által kiadott iratok, egyéb hatósági iratok (Magyar Államkincstár, OEP, Kormányhivatal, stb.), gyermekek neve és születési helyük, idejük

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
E-mail: info@gls-hungary.com Telefon: +36 (1) 802-0265 Mobil: +36 20 890-0660 Adattovábbítás célja: megvásárolt termék szállítása, időpont egyeztetés Átadott adatok köre: név, e-mail, mobiltelefonszám, szállítási cím

Név: Magyar Posta Zrt.
Cím: 1540 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
E-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu Telefon: +36 (1) 767-8272 Adattovábbítás célja: küldemény érkeztetése Átadott adatok köre: név, cím

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.
Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.
 1. szerződéskötés
 2. szerződési kötelezettség teljesítése
 3. kapcsolattartás
 4. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése
 5. a weboldal látogatásához és a webshop oldalon (www.davidvedoruha.hu/w) történő regisztrációhoz, hírlevélhez, információkéréshez, ajánlatkéréshez és megrendeléshez szükséges adatok kezelése
 6. továbbá a törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából
 • GDPR ó.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
 • GDPR ó.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
 • GDPR ó.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 • GDPR ó.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
 1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 2. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

 3. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

 4. on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont


Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerüen kezelendő adatok esetén).

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.
Adatkezelés célja:
A kezelt adatok köré és célja

Adat

Cél

Név

azonosítás, számla kiállításához szükséges

Cím

azonosítás, számla kiállításához szükséges

Bankszámlaszám, Bank megnevezése

azonosítás

Adószám

azonosítás, számla kiállításához szükséges

egyéb azonosítók (pl.: cégjegyzékszám)

azonosítás

Kontakt személyek neve, titulusa

azonosítás, kapcsolatfelvétel

Kontakt személyek elérhetősége

azonosítás, kapcsolatfelvétel

Adatkezelés időtartama: 8 év
Érintettek köre: Adatkezelő, érintett másik fél, System Audit Kft.

B) Szerződési kötelezettség teljesítése
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja alapján. Adatkezelés célja:
A kezelt adatok köré és célja

Adat

Cél

Név

azonosítás, számla kiállításához szükséges

Cím

azonosítás, számla kiállításához szükséges, házhoz szállítás,

Bankszámlaszám, Bank megnevezése

azonosítás

Adószám

azonosítás, számla kiállításához szükséges

egyéb azonosítók (pl.: cégjegyzékszám)

azonosítás

Adatkezelés időtartama: 8 év
Érintettek köre: Adatkezelő, érintett másik fél, System Audit Kft.

C) Munkaerő felvétel
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja alapján. Adatkezelés célja:
A kezelt adatok köré és célja

Adat

Cél

név, anyja neve, születési idő, hely

azonosítás

cím

azonosítás

bank megnevezése, bankszámlaszám

munkabér átutalásához szükséges

adóazonosító, TÁJ szám

azonosítás, bérszámfejtés, munkaügyi bejelentésekhez kapcsolódó adat ( OEP, MEP, NAV)

gyermekek száma, adatai

bérszámfejtéshez és különböző adókedvezmények igénybevételéhez szükséges adat

személyi igazolvány, lakcímkártya, jogosítvány

azonosítás

bizonyítványok

bérszámfejtés, kategorizálás

egyéb hivatalos iratok (Munkaügyi Központ, Magyar Államkincstár, Kormányhivatalok)

bérszámfejtés, egyéb kedvezmények igénybevétele munkavállalói és munkáltatói szempontból is

Adatkezelés időtartama: 50 év/ nem selejtezhető
Érintettek köre: Adatkezelő, érintett másik fél, System Audit Kft.


D) Regisztráció

A regisztráció során - amely csak a www.davidvedoruha.hu/w weboldalon lehetséges - az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Ügyfél neve,
 • Telefonszáma,
 • Lakcíme,
 • E-mail címe,
 • Ügyfél által kitalált jelszó

 1. Az adatkezelés jogalapja: A webshopra történő regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.
 2. Az adatkezelés célja:
A kezelt adatok köré és célja

Adat

Cél

név

Azonosításhoz, kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

e-mail cím

A regisztráció lehetővé tétele. A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja. Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

lakcím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. A házhoz szállítás lehetővé tétele.

telefonszám

Kapcsolattartás, egyeztetés.

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni szeretne, ezért számára kötelező regisztráció, hiszen a hírlevél szolgáltatásra való feliratkozás regisztrációhoz kötött, az ehhez szükséges adatok megadásával.
 2. Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.


A törlés a következőképpen érhető el:

 1. a siriusprodukt.david@gmail.com e-mail címre, a „Tárgy” rovatában a REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE szavak feltüntetésével, valamint
 2. a www.davidvedoruha.hu/w webshop jobb sarkában lévő legördülő fülnél kiválasztott „Kapcsolat” sáv után megjelenő „Név”, „E-mail cím” és „Üzenet tartalma” mezők kitöltésével, az „Üzenet tartalma” mezőben a REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE szavak feltüntetésével.


A regisztrációt törölni kívánó érintettnek tisztában kell lennie azzal, hogy az a)-b) alpontok szerinti törlés néhány napos átfutási idővel járhat.
A www.davidvedoruha.hu adatbázisa az Ügyfél adatait a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.


E) Hírlevél

A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó legördülő sávban elfogadott, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre. A hírlevélre történő feliratkozás csak a www.davidvedoruhazat.hu weboldalon lehetséges.

 1. Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 2. Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról (ezen belül különösen csak a Hírlevélre feliratkozottak számára nyújtott szolgáltatásokról, kedvezményekről) eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

e-mail cím

hírlevél kiküldése (jogszabály szerint kötelező adat)

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 2. Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törléséig. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, ha a www.davidvedoruha.hu/w webshop oldalon a jobb sarokban lévő legördülő fülnél kiválasztja a „Saját adatok” sávot, majd a „Hírlevél” menüponton keresztül a „Nem” szó kijelölésével rögzíti a hírlevélről való azonnali leiratkozást.


F) Információkérés

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 2. Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás, igény pontosítása, információ átadás

telefonszám

kapcsolattartás, igény pontosítása, információ átadás

üzenet tartalma

válaszadás beviteli adata

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadásával.

 2. Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

 3. Az adatkezelés folyamata:
 • az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben) információkérés céllal fordul az Adatkezelőhöz.
 • az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
 • az Adatkezelő megadja a kért információt azon módon, ahogy érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.


G) Ajánlatkérés

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 2. Az adatkezelés célja: Az ajánlatkérő számára megfelelő ajánlat adása és kapcsolattartás

A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás, igény pontosítása, információ átadás

telefonszám

kapcsolattartás, igény pontosítása, információ átadás

üzenet tartalma

válaszadás beviteli adata

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és /vagy termék kapcsán ajánlatot kér az ehhez szükséges adatok megadásával.

 2. Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

 3. Az adatkezelés folyamata:
 • az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben) ajánlatkérési céllal fordul az Adatkezelőhöz.
 • az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
 • az Adatkezelő ajánlatot ad azon módon, ahogy arról az érintettel megállapodott.


H) Megrendelés

 1. Az adatkezelés jogalapja: A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 2. Az adatkezelés célja: A megrendelés eljuttatása az Adatkezelőhöz, annak az Adatkezelő általi pontosítása, kiegészítése, elfogadása vagy elutasítása és az ezekhez szükséges kapcsolattartás.

A kezelt adatok köre és célja:

 

Adat

Cél

név

azonosítás, számla kiállításához szükséges, szerződés létrehozásához

cím

számla kiállítása, házhoz szállítás lehetővé tétele, szerződés létrehozásához

e-mail cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

üzenet tartalma

teljesítéshez szükséges

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és /vagy terméket rendel az ehhez szükséges adatok megadásával.

 2. Az adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

 3. Az adatkezelés folyamata:
 • az érintett a maga által választott módon (személyesen, telefonon, e-mail-ben) megrendelési céllal fordul az Adatkezelőhöz.
 • az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
 • az Adatkezelő szükség szerint szerződést küld a megrendelő részére.
 • az Adatkezelő számlát állít ki a megrendelő részére.
 • az Adatkezelő teljesíti a megrendelést a megrendelő számára.


7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

 • Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
 • Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
 • A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.
 • Külföldre való adattovábbítás nem történik.


8. Adatvédelmi incidens:

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok az adatkezelés - adattovábbítás folyamata közben a legnagyobb biztonságban legyenek.
Az adatvédelmi incidens az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
Az adatvédelmi incidens(ek)ről a cég nyilvántartást vezet, és az abban szereplő adatokat: - személyes adatokat érintő incidens esetén 5 évig - különleges adatokat érintő incidens esetén 20 évig megőrzi.


9. Az ügyfél jogai

  1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén.

  2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

  3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

  4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatok.

  5. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


10. A weboldalak tevékenységeire vonatkozó egyéb adatkezelési formák


Naplófájlok

Amikor Ügyfelünk meglátogatja a weboldalainkat, a következő technikai adatokat tároljuk, technikai okokból az ún. naplófájlokban:

 • az Ön által használat eszköz IP-címe,
 • az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely),
 • a davidvedoruha.hu/w/ oldalon tett látogatásának ideje és időtartama,
 • az Ön által használt böngésző (browser) és operációs rendszer típusa, beállításai.

Az adatokat technikai elővigyázatosságból legfeljebb 30 napig tároljuk a jogosulatlan belépésekkel szemben adatfeldolgozó rendszerünk védelmében.


Sütik

A www.davidvedoruha.huAv/ oldalunkkal kapcsolatosan ún. sütiket használunk. A sütik (angolul: cookies) olyan, személyes adatot nem tartalmazó szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy oldal használata kényelmesebb legyen. Ilyen például a kosár funkciójának megjelenítésére szolgáló beállítások. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Érintett által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a Davidvedoruha szerverére, amikor Érintett meglátogatja a www.davidvedoruha.hu/w/ oldalt. A számítógépén tárolt sütiket ellenőrizheti, törölheti, és azok használatának módját meghatározhatja böngészőjének beállításai segítségével. Ha sütik használatát az Érintett a böngészőjében letiltja, az azzal járhat, hogy a www.davidvedoruha.hu/w/ egyes funkciói korlátozottan, vagy egyáltalán nem érhetőek el az Érintett számára.


Google Analytics

Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Érintett számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap az Érintett által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Érintett IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP- cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Érintett által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldal használatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Érintett böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google adatokkal. A sütik tárolását az Érintett megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a Google oldaláról.


Google AdWords remarketing

Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt - küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)


Adatbiztonság

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért a cégben és a weboldalakon tárolt személyes és technikai adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védjük, és minden elvárható lépést megteszünk azért, hogy megakadályozzuk azok jogosulatlan harmadik fél által történő hozzáférését manipulálását. Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.
Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.


11. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e- mail címet regisztrálta.
Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.


12. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NA1H- hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.